Epics
  The Mahabharata
  Srimad Bhagavatam

  Vedas
  Rig Veda
  Yajur Veda
  Sama Veda
  Atharva Veda

  Bhagavad Gita
  Sankara Bhashya
  By Edwin Arnold

  Brahma Sutra
  Sankara Bhashya I
  Sankara Bhashya II
  Ramanuja SriBhashya

  Upanishads
  Aitareya
  Brihadaranyaka
  Chandogya
  Isa
  Katha
  Kena
  Mandukya
  Mundaka
  Prasna
  Svetasvatara
  Taittiriya

  Puranas
  Agni Purana
  Brahma Purana
  Garuda Purana
  Markandeya Purana
  Varaha Purana
  Matsya Purana
  Vishnu Purana
  Linga Purana
  Narada Purana
  Padma Purana
  Shiva Purana
  Skanda Purana
  Vamana Purana

  Others
  Manu Smriti

  Scriptures
  Vedas
  Upanishads
  Smrithis
  Agamas
  Puranas
  Darsanas
  Bhagavad Gita
  Brahma Sutras
  Mahabharata
  Ramayana

 

The Mahabharata

Book 1: Adi Parva

Kisari Mohan Ganguli, tr.

[1883-1896]

Paushya Parva

Pauloma Parva

Astika Parva

Adivansavatarana Parva

Sambhava Parva

Section LXV
Section LXVI
Section LXVII
Section LXVIII
Section LXIX
Section LXX
Section LXXI
Section LXXII
Section LXXIII
Section LXXIV
Section LXXV
Section LXXVI
Section LXXVII
Section LXXVIII
Section LXXIX
Section LXXX
Section LXXXI
Section LXXXII
Section LXXXIII
Section LXXXIV
Section LXXXV
Section LXXXVI
Section LXXXVII
Section LXXXVIII
Section LXXXIX
Section XC
Section XCI
Section XCII
Section XCIII
Section XCIV
Section XCV
Section XCVI
Section XCVII
Section XCVIII
Section XCIX
Section C
Section CI
Section CII
Section CIII
Section CIV
Section CV
Section CVI
Section CVII
Section CVIII
Section CIX
Section CX
Section CXI
Section CXII
Section CXIII
Section CXIV
Section CXV
Section CXVI
Section CXVII
Section CXVIII
Section CXIX
Section CXX
Section CXXI
Section CXXII
Section CXXIII
Section CXXIV
Section CXXV
Section CXXVI
Section CXXVII
Section CXXVIII
Section CXXIX
Section CXXX
Section CXXXI
Section CXXXII
Section CXXXIII
Section CXXXIV
Section CXXXV
Section CXXXVI
Section CXXXVII
Section CXXXVIII
Section CXXXIX
Section CXL
Section CXLI
Section CXLII

Jatugriha Parva

Hidimva-vadha Parva

Vaka-vadha Parva

Chaitraratha Parva

Swayamvara Parva

Vaivahika Parva

Viduragamana Parva

Rajya-labha Parva

Arjuna-vanavasa Parva

Subhadra-harana Parva

Haranaharana Parva

Khandava-daha Parva

 
MahabharataOnline.Com - Summary of Mahabharata, Stories, Translations and Scriptures from Mahabharata